SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ลิงค์เชื่อมโยง : เว็บไซต์องค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน
เว็บไซต์องค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน การจัดอบรมสัมมนาข้อมูล
การซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลข่าวสารบริษัทจดทะเบียน ประกาศข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์
http://www.set.or.th

กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

  กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ( Securities Investor Protection หรือ SIPF) คือ กองทุนที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ (โบรกเกอร์) ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฯ
จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านโบรกเกอร์ ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฯ
ว่าจะได้รับความคุ้มครองทรัพย์สิน โดยได้รับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำหนด http://www.set.or.th/sipf

กองทุนรวม

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ประเภทกองทุน ผลตอบแทนที่ได้รับ ความเสี่ยง ภาษีที่เกี่ยวข้องการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวม http://www.thaimutualfund.com

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องมือช่วยคำนวณ
เงินออมหลังเกษียณ และสิทธิประโยชน์ทางภาษี http://www.thaipvd.com

ข่าวสารพลังงานไทย

  เว็บไซต์ข่าวสารพลังงานไทยเพื่อเผยแพร่ข่าวสารพลังงานทั้งภายในและภายนอก ประเทศ บทความ/รายงานพิเศษ
และมาตราการประหยัดพลังงานต่างๆ เนื้อหาต่างๆ ภายในเว็บไซต์ ถูกนำเสนอในรูปแบบวีดีโอ ภาพ เสียง และข้อความ
http://www.thaienergynews.com

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

  แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ พร้อมบทวิเคราะห์ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตราสารหนี้
http://www.thaibond.com

สถาบันพัฒนาความรู้ ตลาดทุน Thailand Securities Institute (TSI)

  เว็บไซต์หน่วยงานที่ให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่บุคลากรทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ เยาวชนทั้งระดับประถม มัธยม
อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในการบริหารจัดการเงิน ตลอดจนพัฒนาความรู้
และทักษะในการประกอบอาชีพแก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยยึดหลักความมีจริยธรรมควบคู่กับความเป็นมืออาชีพ
ที่จะให้บริการแก่ประชาชน http://www.tsi-thailand.org

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

  สมาคมที่ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การจัดอบรมสัมมนา รวมถึงการพิทักษ์สิทธิผู้ลงทุนรายย่อย
http://www.thaiinvestors.com

สมาคมธนาคารไทย

  แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาระบบธนาคารพาณิชย์ รวมเว็บไซต์ชมรมต่างๆ และงานสัมมนาในแวดวงธนาคาร
http://www.tba.or.th

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

  สมาคมที่ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาการด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการเงิน ตลอดจนเสริมสร้างมาตรฐาน
จรรยาบรรณ และคุณภาพของนักวิเคราะห์ http://www.saa-thai.org

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

  ศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ ข้อมูลการฝึกอบรมด้านธุรกิจหลักทรัพย์แก่บุคลากรของสมาชิกชมรม
http://www.asco.or.th

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

  ศูนย์รวมบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ข้อมูลธุรกิจหลักทรัพย์ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องก้บการจัดการลงทุน
http://www.aimc.or.th

สมาคมบริษัทจดทะเบียน

  ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจในการพาณิชยกรรม หรือการเงิน หรืออุตสาหกรรมของสมาชิก http://www.lca.or.th

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

  แหล่งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดทุน และความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ลงทุน ข้อมูลกองทุนรวม แบบรายงานประกาศข้อบังคับ
และกฎระเบียบต่างๆ ของ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th

ตลาดสินค้า เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

  ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคลอิสระ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายข้อตกลง (สัญญา) ที่จะส่งมอบ และรับมอบสินค้าเกษตรกันในอนาคต
โดยตลาดจะทำการคัดเลือกสินค้า กำหนดกฎระเบียบและเงื่อนไขในการซื้อขาย ดูแลการซื้อขายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รวมไปถึงจัดให้มีการส่งมอบและรับมอบสินค้าอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามสัญญา http://www.afet.or.th

เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูล DW

  เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) หรือเรียกสั้นๆ ว่า DW โดยรวบรวมข้อมูลของ
ทุก DW ทั้งข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และการจัดอบรมสัมมนา http://www.thaiwarrant.com
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่