SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ATP30 - บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)


ATP30

ราคาปิดล่าสุด

1.40

Buy
0
 
Hold
0
 
Sell
0
 

ไม่พบข้อมูลที่ท่านต้องการ
หมายเหตุ:
  * ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลประมาณการภายในช่วง 45 วันย้อนหลัง

IAA Consensus - ERC
ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer) :
1. ข้อมูลบทวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏข้างต้นจัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง และถือเป็นลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดทำ โดยสำนักงาน ก.ล.ต และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ปรากฏในข้อมูลบทวิเคราะห์แต่อย่างใด
2. ข้อมูลบทวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคม ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคม  ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากการกระทำ ละเว้นการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำอันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลบทวิเคราะห์ที่มีการเผยแพร่นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
3. ขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลบทวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการและ/หรือช่องทางใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดทำข้อมูลบทวิเคราะห์นั้นๆ
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่