Thursday, 5 July 2012

รัศมีทำการ

« คุณค่า "นักลงทุนคุณค่า" | Main | เอาต์ซอร์ซิ่ง »

เรามักคุ้นหูกับคำว่า รัศมีทำการ หรือ ระยะทำการ ในการสนทนาเกี่ยวกับสมรรถนะของอาวุธ การทำงานของรีโมทคอนโทรลหรืออุปกรณ์ Wi Fi   ความหมายที่เข้าใจง่าย ก็คือ ระยะจากจุดกำเนิดไปยังจุดที่ไกลที่สุดโดยอุปกรณ์หรือเครื่องมือเหล่านั้นยังสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีนั่นเอง

            SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของธุรกิจหรือกิจการ โดย S: Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือจุดเด่นของกิจการเมื่อเทียบกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน กิจการต้องนำจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท  W: Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่บริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดเพื่อลดจุดอ่อนในการดำเนินธุรกิจ  O: Opportunities หมายถึง โอกาสทางธุรกิจ เป็นผลจากการสภาพแวดล้อมภายนอก กิจการที่ดีต้องเสาะแสวงหาและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นเสมอ T:Threats หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น

             ธุรกิจอาหาร คือหนึ่งในปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต จึงไม่มีข้อจำกัดของโอกาสธุรกิจทางพรมแดนหากผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สามารถวิจัยพัฒนาและการผลิตจากแหล่งเดียวกันเพื่อประโยชน์หรือจำหน่ายในที่ต่างๆ ตามต้องการ บริษัท ซีพี ฟู๊ด (CPF) เป็นบริษัทอาหารครบวงจรที่คาดว่าจะมีรายได้สูงถึงสามแสนล้านบาทในปีนี้ โดย 58% ของรายได้มาจากต่างประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF) ที่เน้นอาหารแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง มีรายได้จากอเมริกาและยุโรปกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมดหนึ่งแสนล้าน บริษัทอาหารและเครื่องดื่มอื่นได้แก่ OISHI, TF, S&P, PB, PR, SORKON SSC TIPCO MALEE แม้ปัจจุบันมีสัดส่วนธุรกิจจากภายในประเทศเป็นหลัก แต่ยังมีโอกาสขยายธุรกิจไปต่างประเทศเพิ่มเมื่อบริษัทมีความพร้อมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ ผลิตภัณฑ์ต้องสะอาด ปลอดภัย รสชาติดี ตราสินค้าแข็งแกร่ง และต้องบริหารความเสี่ยงของวัตถุดิบ การผลิต ความผันผวนของค่าเงินสำหรับธุรกิจต่างประเทศด้วย

           กิจการค้าปลีกสมัยใหม่ เป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตสูง ได้ประโยชน์โดยตรงจากขนาด ประสิทธิภาพ โอกาสทางธุรกิจที่สำคัญคือการขยายสาขา ณ สิ้นปี 2554 มีจำนวนสาขาใน กรุงเทพฯ : ต่างจังหวัดคือ CPALL (2977 : 3299), BIGC (49 : 59), MAKRO (9 : 43), HMPRO (19 : 26), ROBINS (9 : 16), GLOBAL (0 : 13), IT (19 : 30) และ SE-ED (144 : 253) เราต้องประเมินว่าศักยภาพในการเติบโตในอนาคตของกิจการเป็นอย่างไร จะถึงจุดอิ่มตัวเมื่อใดเพราะโอกาสทางธุรกิจจะมาจากการเติบโตของสาขาภายในประเทศเป็นหลักและไม่ใช่เรื่องง่ายในการขยายหรือเริ่มต้นธุรกิจประเภทนี้ในต่างประเทศ

           อุตสาหกรรมการเงิน ธนาคาร เป็นกิจการที่ธนาคารไทยแข็งแกร่งมาก เนื่องจากธนาคารต่างประเทศมีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจในอดีตแม้มีการเปิดกว้างมากขึ้นในปัจจุบัน  ธนาคารไทยแทบจะไม่โดดเด่นในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศนัก จึงจำเป็นต้องร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในการทำธุรกรรมทางการเงินข้ามประเทศแทน จะเห็นว่า อุตสาหกรรมนี้ขึ้นอยู่กับการบริโภคและสภาวะเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่นั้นเป็นสาขาหรือถือหุ้นโดยบริษัทต่างประเทศ โอกาสทางธุรกิจจึงถูกจำกัดด้วยปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าบริการต่างๆ ของธุรกรรมในประเทศ การเปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ข้ามประเทศในภูมิภาคในอนาคตอันใกล้ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่อย่างหนึ่งของธุรกิจหลักทรัพย์นี้

           หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสี่อย่างหนึ่ง แต่ละบริษัทพยายามชูจุดเด่นเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายของตนเนื่องจากมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจำนวนมาก หลายบริษัทเริ่มพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองและรองรับความต้องการของตลาดต่างจังหวัดมากขึ้นเพราะนั่นคือโอกาสเติบโตทางธุรกิจที่สำคัญ ส่วนการขยายไปต่างประเทศนั้นที่ผ่านมายังไม่มีบริษัทใดประสบความสำเร็จอย่างเด่นชัด จึงดูเหมือนว่ารัศมีทำการคงจำกัดอยู่เพียงในประเทศเท่านั้น กิจการในหมวดวัสดุก่อสร้างนั้นมักจะเติบโตคู่ไปกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยภายในประเทศ จึงดูเหมือนว่า มีเพียงบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ที่โดดเด่นและมีรัศมีทำการไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้

           ประเทศไทยการเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ บริษัทจดทะเบียนในหมวดนี้คือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญของอุตสาหกรรมและรายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากการบริโภคในประเทศ แม้จะมีการส่งออกโดยตรงบ้าง แต่การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปยังต้องขึ้นอยู่กับนโยบายและความสามารถในการส่งออกของผู้ประกอบรถยนต์แต่ละค่ายอย่างมาก

           ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นเพียงมุมมองของโอกาสทางธุรกิจ (O) ของอุตสาหกรรมบางส่วน จะเห็นได้ว่า รัศมีทำการก็คือโอกาสทางธุรกิจนั่นเอง ในฐานะนักลงทุนเน้นคุณค่า เราต้องพิจารณาว่า กิจการที่สนใจลงทุนมีศักยภาพในการได้ประโยชน์จากโอกาสนั้นมากน้อยเพียงใด ผู้บริหารและบุคลากรจะทำให้เกิดผลจริงได้หรือไม่ ในกรณีดำเนินธุรกิจที่ต่างประเทศ บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง ความผันผวนค่าเงิน เศรษฐกิจ การเมือง ภาษี การกีดกันทางการค้า อย่างไร  และต้องไม่ลืมพิจารณาถึงทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค (SWT)  ของกิจการนั้นด้วย ประเด็นสำคัญก็คือ หากเราพบกิจการที่มีโอกาสสร้างรายได้เติบโตขึ้นมากและยังควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี ขณะที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ต่อเนื่อง กิจการนั้นจะมีการเติบโตของกำไรและอัตราการทำกำไรสูงกว่าการเติบโตของรายได้ หากแนวโน้มดังกล่าวดำเนินอยู่ไปอย่างต่อเนื่องยาวนาน นั่นคือคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของ Super Stock ที่เราอาจจะพบเข้าแล้ว !!           

 

[Trackback URL for this entry]

Comment: Chatta Udomwongsa at Thu, 5 Jul 2:54 PM

Good article... When will you do Porter 5 forces?

Comment: armangel at Sat, 7 Jul 3:19 PM

อ่านง่าย แต่ชัดเจนมากค่ะ

Your comment:

(not displayed)
Code:
 
 
 

Live Comment Preview:

 
« July »
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031