หน้าหลัก > ชุมชนนักลงทุน > เว็บบอร์ด
เว็บบอร์ด : ห้องนักลงทุน | ห้อง TFEX | ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ | สมาชิกพิเศษ
 

กระทู้ถาม ข้อความ
โดยคุณ
ผมจะยกตัวอย่างหุ้นเกร็งกำไรที่คนเล่นกัน ในช่วงที่หุ้นเป็นขาลง ( แต่ไม่แนะนำให้ซื้อตาม)นะคับ

ผมตัวอย่างมาให้ดูนะคับ ผมไม่มีอะไรกับหุ้นตัวนี้ แต่ช่วงที่หุ้นส่วนใหญ่เป็นขาลง แต่หุ้นตัวนี้กลับวิ่งสวนทางกับหุ้นตัวอื่น เป็นหุ้นเกร็งกำไรที่หลายๆท่านได้ชิมไปแล้ว ว่ามีความเข้มข้นมาน้อยอย่างไร หุ้นตัวนี้มีชื่อย่อ คือ CEI ชื่อบริษัทคือ บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลประกอบการก็ไม่ได้ถือว่า มีระยะเหมาะสมเท่าไหร่กับมูลค่าของราคาหุ้นที่อยู่ในระดับปัจจุบัน มองไปถึง PE ดูแล้ว สูงมากอย่างน่ากลัว ไม่แนะนำให้เข้าไปซื้อลงทุนนะครับ ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้มีสูงพอสมควรนะครับ และภาพข้างล่างนี้ ผมลองซื้อเล่นๆดูในเกมส์ คลิก ทู วิน ครับ ซื้อได้ 4 วัน กำไร 16.67 เปอร์เซ็นต์

เขียนเมื่อ : 12 Jun 2011 14:40:00     180.183.69.xxx

 


ความคิดเห็นที่ 1
เขียนเมื่อ : 12 Jun 2011 14:48:34     180.183.69.xxx
โดยคุณ
มูลค่าการซื้อขาย เพิ่มขึ้น อย่างน่าผิดสังเกต แต่ไม่ได้คิดอะไรมากมาย หุ้นเกร็งกำไรมักเป็นแบบนี้เสมอ แต่ในนี้ คงจะรวมทั้งจ้าวด้วยครับ หรือ จะย้อนรอยเหมือน PTL หรือเปล่า ต้องรอดูในอนาคตครับผม ...


ความคิดเห็นที่ 2
เขียนเมื่อ : 12 Jun 2011 17:14:38     61.19.66.xxx
โดยคุณ
ใช่หุ้นพัดลม หรือเปล่า?
ถ้าใช่ เจ้าของเขาบอกแล้วว่า ไม่มีอะไรในกอไผ่ นี่นา

ที่วิ่งกันอยู่ คงเป็นบ่อน

ความคิดเห็นที่ 3
เขียนเมื่อ : 12 Jun 2011 17:19:52     180.183.69.xxx
โดยคุณ
ครับผม บ่อนจริงๆๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับ พี่ sweetened ice กำลังดูอยู่ว่า เค้าจะปล่อยออกตอนไหนนะครับ ..แต่ผมไม่กล้าเล่นนะครับ ถ้าพูดถึงนะครับ เดี๋ยวจะโดนพัดติดดอยอีกครับ หุหุหุ

ความคิดเห็นที่ 4
เขียนเมื่อ : 13 Jun 2011 01:32:15     119.42.73.xxx
โดยคุณ
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)

บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน

สอบทาน สอบทาน

สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 31 มกราคม

ปี 2554 2553 2554 2553

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 93,769 4,412 96,863 9,796

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.50 0.02 0.51 0.05

ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตหมายเหตุโปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน

ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.

เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________

( นางสาวไต้ เวน-ลี )

กรรมการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ความคิดเห็นที่ 5
เขียนเมื่อ : 13 Jun 2011 01:44:45     119.42.73.xxx
โดยคุณ
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาศ 2/2554.
16 มี.ค.
เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 2/2554

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินของบริษัทสำหรับไตรมาศ 2/2554 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2554
ปรากฏว่าผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาศ 2/2554 งวด 6 เดือน มีผลกำไรสุทธิ 96.86 ล้าน
บาท แต่ในรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ เท่ากับ 9.8 ล้านบาทและงวด 3 เดือน มีผลกำไร
สุทธิ 93.77 ล้านบาท แต่ไตรมาศที่ 2/2553 บริษัทมีกำไรสุทธิ 4.41 ล้านบาท บริษัทฯขอชี้แจงสาเหตุดังนี้
คือ
1. รายได้รวมของบริษัทฯสำหรับงวด 6 เดือน เพิ่มขึ้น 71.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 117.11
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของ ปีก่อน เนื่องมาจาก ยอดขายสุทธิลดลง 11.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 30.34 และรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น82.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 378.71 เนื่องมาจากภาวะตลาดใน
สินค้าที่จำหน่ายซบเซา โดยมีสินค้าของคู่แข่งโจมตีทางด้านราคาอย่างหนักแต่บริษัทฯเชื่อมั่นว่าภาวะเช่านี้จะ
เกิดขึ้นไม่นานเนื่องจากสินค้าของบริษัทฯมุ่งเน้นทางด้านคุณภาพ และการบริการหลังการขายซึ่งเป็นจุดแข็ง
ที่ทำให้บริษัทฯเหนือกว่าคู่แข่งใดๆ และอีกไม่นานลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าของบริษัทฯเช่นเดิม ส่วนรายได้
อื่นๆที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการขายสินทรัพย์ถาวร ที่ไม่ได้ใช้งานได้แก่ อาคารโรงงานและสำนักงานที่ตั้ง
290 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการและเครื่องจักรไม่ได้ใช้งานออกไป ทำให้บริษัทฯ
มีกำไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าว 92.44 ล้านบาท
2. ต้นทุนสินค้าที่ขายของบริษัท ลดลง 12.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.28 เนื่องมาจากปริมาณ
ยอดขายในงวดนี้ลดลง และต้นทุนขายมีราคาต่ำลงอันเนื่องมาจากการปรับลดทุนที่ไม่จำเป็นออกไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 2.95 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 18.31
เนื่องจากสาเหตุดังนี้
3.1) ค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลง 0.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.62
3.2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 2.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.83

จึงเรียน ชี้แจงมาเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุน และผู้สนใจ โดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาว ไต้ เวน-ลี )
กรรมการ

ความคิดเห็นที่ 6
เขียนเมื่อ : 13 Jun 2011 01:48:34     119.42.73.xxx
โดยคุณ
มีสองประเด็น
1.เก็งกำไรผลประกอบการQ3 ซึ่งน่าจะออกอีกไม่เกิน 3-5 วัน

2.เก็งจ่ายปันผลพิเศษ เพราะบริษัทมีกำไรพิเศษจากการขายโรงงาน 92 ล้านบาท
------------------------------------------------------------
ไม่ขอเป็นกูรู แต่ขอให้กูรวย

        การให้คำแนะนำการลงทุน การติดต่อ การชักชวน หรือการวางแผนการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตลอดจนการวิเคราะห์การลงทุน หรือกระทำใดๆ อันเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์แทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และความผิดฐานหลอกลวงหรือฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา
 
ก่อนการตั้งกระทู้ใหม่ กรุณาอ่าน "ระเบียบการใช้งาน" ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน
ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า