ข่าวสารการลงทุน
การเพิ่มทุน                      

เรื่อง                       : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 01 ธ.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                      
จัดสรรให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                       : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 600,000,000
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                       : 2 : 1
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                       : วันที่ 22 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2561
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                       : 06 ก.พ. 2561
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)                       : 02 ก.พ. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 600,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 600,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                       : 0.25
หมายเหตุ                       :
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) อยู่ในช่วง 0.51 - 0.62 บาทต่อหุ้น*
*หมายเหตุ: กรอบราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น พิจารณาจากราคาปิดของหุ้นบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งอยู่ที่ 0.51 บาท
และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นชองบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน
2560 ซึ่งมีมูลค่า 0.62 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีมติกำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แน่นอน ภายในวันที่ 17 มกราคม 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 01 ธ.ค. 2560
วันประชุม                       : 22 ม.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                       : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 26 ธ.ค. 2560
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 22 ธ.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                       :
- การเพิ่มทุน
- การลดทุน
สถานที่ประชุม                       : ห้องประชุมสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้