ข่าวสารการลงทุน
เลขที่ ACC5912/002
วันที่ 29 ธันวาคม 2559


เรื่อง        แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2560

เรียน        กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี
2560 ของบริษัท ดังนี้                
1.       วันจันทร์       2       มกราคม       วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี
2.       วันอังคาร       3       มกราคม       วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
3.       วันจันทร์       13       กุมภาพันธ์       วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
4.       วันพฤหัสบดี       6       เมษายน       วันจักรี
5.       วันพฤหัสบดี       13       เมษายน       วันสงกรานต์
6.       วันศุกร์       14       เมษายน       วันสงกรานต์
7.       วันจันทร์       17       เมษายน       วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
8.       วันจันทร์       1       พฤษภาคม       วันแรงงาน
9.       วันพุธ       10       พฤษภาคม       วันวิสาขบูชา
10.       วันจันทร์       10       กรกฎาคม       วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
11.       วันจันทร์       14       สิงหาคม       วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
12.       วันจันทร์       23       ตุลาคม       วันปิยมหาราช
13.       วันอังคาร       5       ธันวาคม       วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14.       วันจันทร์       11       ธันวาคม       วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

                                     ขอแสดงความนับถือ
                              


                      (นายยุทธนา แต่ปางทอง)
                              กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้