ปฏิทินหลักทรัพย์
ปฏิทินหลักทรัพย์
มกราคม
อา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

สัญลักษณ์สิทธิประโยชน์


Excluding Dividend
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
Excluding Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
Excluding Warrant
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
Excluding Short-term Warrant
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
Excluding Transferable Subscription Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
Exclude Meetings
คือไม่มีสิทธิเข้าประชุม ผู้ถือหุ้น
Excluding Interest
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
Excluding Principal
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
Excluding All
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
Excluding Exercise
แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
ในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
Ex-Capital Return
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
Excluding Other Benefit
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้
- สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
- สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
- สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
(Public Offering) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
- สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS