SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

รายงานสภาพตลาดประจำวัน


ข้อมูลอ้างอิงราคายางพารา

21 มี.ค. 2018 11:35:07
สินค้า ล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
ราคาประมูล ยางแผ่นดิบ หาดใหญ่ 45.47 -0.19 (-0.42%)
ราคาประมูล ยางแผ่นรมควันชั้น 3 หาดใหญ่ 48.30 -0.40 (-0.82%)
FOB ยางแผ่นรมควันชั้น 3 BKK 54.25 -0.20 (-0.37%)
FOB ยางแท่ง (STR 20) BKK 46.50 -0.25 (-0.53%)
FOB น้ำยางสด BKK 38.50 0.50 (1.32%)
หมายเหตุ: ราคาบาท/กิโลกรัม
แหล่งข้อมูล: Thomson Reuters

ข้อมูล SICOM

ข้อมูลล่าช้า 10 นาที 21 มี.ค. 2018 16:59:56
เดือนที่สิ้นสุดสัญญาล่าสุดเปลี่ยนแปลง (%)สูงต่ำปริมาณสถานะคงค้าง
เม.ย. 2561 173.00 -0.30 (-0.17%) 174.00 173.00 32 508
พ.ค. 2561 176.50 0.30 (0.17%) 176.50 175.00 46 2,484
มิ.ย. 2561 177.50 1.00 (0.57%) 177.50 177.00 33 3,238
หมายเหตุ: ราคา US Cents/Kilogram แสดงข้อมูลเฉพาะ Series 3 เดือนใกล้สุดเท่านั้น
แหล่งข้อมูล: Thomson Reuters / www.sgx.com

ข้อมูล TOCOM

ข้อมูลล่าช้า 5 นาที 20 มี.ค. 2018 17:00:01
เดือนที่สิ้นสุดสัญญาล่าสุดเปลี่ยนแปลง (%)สูงต่ำปริมาณสถานะคงค้าง
มิ.ย. 2561 188.10 1.80 (0.97%) 188.20 187.00 81 5,353
ก.ค. 2561 189.00 1.20 (0.64%) 189.20 188.00 184 7,212
ส.ค. 2561 188.70 1.70 (0.91%) 188.90 187.30 782 16,428
หมายเหตุ: ราคา Yen/Kilogram แสดงข้อมูลเฉพาะ Series 3 เดือนไกลสุดเท่านั้น
แหล่งข้อมูล: Thomson Reuters / www.tocom.or.jp

Agriculture Futures


Go
วันที่ : 22/03/2561

สถานะตลาด TFEX Thailand Agriculture : Closed

  22 มี.ค. 2561 ข้อมูล ณ เวลา 00:30:09
ชื่อย่อ เดือนที่
สิ้นสุด
เปิด สูง ต่ำ เสนอซื้อ เสนอขาย ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
(%เปลี่ยน
แปลง)*
ปริมาณ สถานะ
คงค้าง**
ราคาที่ใช้ชำระ
ในวันก่อนหน้า
ราคาที่ใช้
ชำระราคา
ไม่พบข้อมูล
* เปลี่ยนแปลง: คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ ชำระราคาวันก่อนหน้า
** สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
หมายเหตุ:
ปริมาณ รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
ข้อมูล High/Open/Low ไม่รวมคำนวณใน Block Trade

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก TFEX

รู้จักกับอนุพันธ์

บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่นอกเหนือจาก สินค้าเกษตรกรรม

การซื้อขายและชำระราคา

การซื้อขายและชำระราคา การซื้อขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อขายที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ สามารถทำการสั่งซื้อ หรือขายอนุพันธ์โดยผ่าน บริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่